Location  HOME  제품소개   진공청소기
    
 
[습식청소차]

 보행식  / 탑승식  

 
 
모델명 admiral 35
제품설명

유선형 고성능 스퀴지 시스템 장착
대용량 물탱크와 가변형 물탱크 시스템 배수호스
청소 현장 접근성을 극대화한 슬림 디자인
아쿠아 스탑기능이 첨가된 디스크 브러쉬

모델명 admiral 35      
청소능력(㎡ /h) 4236      
디스크브러쉬폭(cm) 88      
청소능력(㎡ /h)      
최대작업속도km/h      
세제탱크(L) 144      
오수탱크(L) 144      
스퀴지포함길이(mm)      
오수흡입폭(mm)      
중량(kg)배터리제외      
높이(mm)      
최대사용시간      
복도회전(mm)      
등판능력