Location  HOME  제품소개   진공청소기
    
 
[습식청소차]

 보행식  / 탑승식  

 
 
모델명 admiral 40
제품설명

듀얼 진공 청소기는 바닥건조를 한다
대용량 물탱크와 가변형 물탱크 시스템,배수호스
세제 투입량 조절기능과 브러쉬 압력 조정기능
아쿠아 스탑기능이 첨가된 디스크 브러쉬

모델명 admiral 40      
청소능력(㎡ /h) 5600      
건식청소폭(cm 140      
디스크습식청소폭(cm) 102      
최대작업속도km/h      
세제탱크(L) 310      
오수탱크(L) 310      
스퀴지포함길이(mm)      
오수흡입폭(mm)      
중량(kg)배터리제외      
높이(mm)      
최대사용시간      
복도회전(mm)      
등판능력